tag: VaykorHek  1/1

Vaykor Hek build

通常版Hekの問題点であるマガジンの少なさが解消され取り回し、威力共に強化されたショットガン2強のうちの1つVaykor Hek...

  •  0
  •  0